تدبر در قرآن
دانشنامه سوره های قرآن
سوره قرآن
حدیث
دانشنامه مهدویت
منو وبلاگ
آرشیو
آخرين مطالب

راﺑﻄﻪ دﺧﺘﺮ وﭘﺴﺮ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻩ ؟   


ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮدﻩ و راﻩﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ .رﻓﻊ ﻧﯿﺎزش را ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺎﻟﺶ ﮔﺮدد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﻢ از ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﻧﺚ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺎز دارد،   


خداوندﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﺧﻮدم در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺧﻠﻘﺘﻢ، و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺘﻢ اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰﻩ و ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادﻩام .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز و ﻣﺤﺒﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﻩام  

  اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻫﺮ ﻧﯿﺎزش ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩی او ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، از ﺗﻌﻘﻞ و ارادﻩی ﺧﻮد ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ او ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ، ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺮﻩای ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻟﺬا ﭼﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد    (ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم ﺑﻞ ﻫﻢ اﺿﻞ)

ﻟﺬا ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ را ﺣﻼل و ﻣﻀﺮات را ﺣﺮام ﻧﻤﻮد. ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ، اﺻﻞﻫﺎ را ﺣﻼل و ﺑﺪلﻫﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﺣﺮام ﻧﻤﻮد  

  در آﯾﻪی ۵ از ﺳﻮرﻩی ﻣﺎﺋﺪﻩ اﺑﺘﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ    »أُﺣِﻞَّ ﻟَﮑُﻢُ اﻟﻄَّﯿِّﺒﺎت«، ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﭘﺎک، ﻃﺎﻫﺮ، ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﻤﻮدم.

   ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﻮردن« اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز »ﻣﺮد و زن« ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ و اﻧﺤﺼﺎر ﻧﯿﮑﻮ و ﺣﻼل ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ازدواج  ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ......

 


| ادامه مطلب: |

برچسب‌ها: <-TagName- >
| جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۲ | | 2:48 | | موحدنیا |

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﺮ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ (س) ﻣﺨﻔﯽ باشد   ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا (س)اﺳﺖ. و ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮدت و اﺣﺘﺮام را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮور زﻧﺎن دو ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ .دارد

   رﺳﻮل ﺧﺪا (ص) در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ (ع) در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺪا زد:

   »أَﻻَ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻢَ أَﺟِﯿﺮاً أَﺟْﺮَﻩُ ﻓَﻌَﻠَﯿْﻪِ ﻟَﻌْﻨَﺔُ اﻟﻠَّﻪِ...«؛    آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﻮرد اﺟﺮ اﺟﯿﺮی ﻇﻠﻢ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﻌﻨﺖ ... ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﺑﺎد

    دوﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا اﺟﺮ رﺳﺎﻟﺖ

    ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ (ع) ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دادی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟  

اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ(ع) ﻓﺮﻣﻮد: »ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ« ﻋﻤﺮ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آﮔﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟  

  ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:........


| ادامه مطلب: |

برچسب‌ها: <-TagName- >
| پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ | | 15:51 | | موحدنیا |

ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺨﺪﯾﺮ روح از زﺑﺎن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺟﻮادی

   ﻣﺮگ ﯾﻚ اﻣﺮ ﻋﺎدي ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ دردي ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ درد ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ . 

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮگ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ دردي ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ درد ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﯿﻨﻲ در ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺮﻣﻮد: ﻫﯿﭻ ﻟﺬّﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻟﺬّت ﻣﺮدن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم) از ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ   

  وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﻪاش از ﺑﺪن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﺑﺪن را تکه تکه  ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻲ دردي ﻧﺪارد. 

  ﭼﺮا در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮ دارد ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .دردش ﻧﻤﻲآﯾﺪ؟

  ﺑﺮاي اﯾﻨﻜﻪ روح ﺗﻮﺟّﻪ ﻧﺪارد و ﺗﺨﺪﯾﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

    در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ

اﻫﻞ ﺑﯿﺖ(ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم) از ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺧﺐ وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن از ﺑﺪن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺪن را ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ درد ﻧﻤﻲآﯾﺪ. 

  ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﻟﺬّﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻟﺬّت ﻣﺮدن ﻧﯿﺴﺖ  

و ﭼﻪ اﯾﻨﻜﻪ اﮔﺮ ـ ﺧﺪاي ﻧﺎﻛﺮدﻩ ـ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻤﯿﺮد ﻫﯿﭻ دردي ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ درد .ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ برچسب‌ها: <-TagName- >
| دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ | | 23:3 | | موحدنیا |

آﯾﺎ ﻧﺤﺲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎم واﻗﻌﯿﺖ دارد

ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ(رﻩ)


ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﺲ ﺑﻮدن ﻋﺪد 13 ، ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را درﺑﺎرﻩ ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﯾﺎم ﺗﻬﯿﻪ ومنتشر کرده  اﺳﺖ 

ﺳﺆال: آﯾﺎ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، ﺳﻌﺪ، و ﻧﺤﺲ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ ﭼﺮا؟ 

  ﭘﺎﺳﺦ اﺟﻤﺎﻟﯽ  

در آﯾﺎتِ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠّﯽ وﺟﻮد ﺳﻌﺪ و ﻧﺤﺲ اﯾّﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و در رواﯾﺎت ﻣﻔﺼّﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ   

ﻋﻠّﺖ آن ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، 

  1 . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث و روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، از ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ و درس ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﻬﺎ. 

  2 . ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس اﻟﻬﯽ و اﺳﺘﻤﺪاد از ذات ﭘﺎک اﻟﻬﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای دﻓﻊ ﺷﺮور اﯾّﺎم.  

3. ﺗﻮﺟّﻪ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﻮادث، ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻔﺎرﻩ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾّﺎم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ، اﯾّﺎم ﻧﺤﺲ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻣﺒﺎرک ﺗﺒﺪﯾﻞ .ﮐﻨﻨﺪ   

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ  

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر   1 . ﺳﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻮر و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﻧﯿﻞ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی    در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﻔﺎوت و ﯾﺎ ﻧﺤﺲ ﻗﺮار دارد،   ﮐﻪ ﻧﺤﺲ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪن اﻓﻖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ، و دراﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﻮم ﻧﺤﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪن ﻣﻘﺪﻣﺎت و اﻣﻮر ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺤﺲ  

  2 . در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ را روز ﺳﻌﺪ و ﻣﺒﺎرک، و ﺑﻌﻀﯽ را روز ﺷﻮم و ﻧﺤﺲ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آن اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ،...


| ادامه مطلب: |

برچسب‌ها: <-TagName- >
| دوشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۲ | | 17:28 | | موحدنیا |
 پرسش هاي موسي از خدا و پاسخ خدا

 نه تنها موسي بن عمران بلكه بسياري از پيامبران بويژه پيامبر بزرگ اسلام پرسش هايي درباره معارف و حقايق از حضرت حق داشتند كه خداي مهربان پاسخ آنان را عنايت كرده است .

بخش مهمي از اين پرسش ها در رابطه با حسنات اخلاقي بوده كه در اين زمينه به يك قطعه از اين پرسش ها كه موسي بن عمران از حضرت حق داشته و پاسخ هاي بسيار مهمي  اشاره مي رود

. امام عسكري (عليه السلام) مي فرمايد : هنگامي كه موسي بن عمران با خدا سخن مي گفت عرضه داشت :

خدايا ! پاداش كسي كه شهادت دهد من فرستاده و پيامبر توام و تو با من سخن مي گويي چيست ؟ خدا فرمود :............| ادامه مطلب: |

برچسب‌ها: <-TagName- >
| یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ | | 17:52 | | موحدنیا |

آﯾﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ دراﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰاﺳﺖ؟

  ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی

  اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری و ﻋﺰاداری ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا)س( روزﻫﺎی ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ درداﻧﻪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ)ص( اﺳﺖ    

آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرﻩﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ، ﺣﺪود اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﺪﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س( ، ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  

ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

    ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا (ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ) در ﻣﻨﺎﺑﻊ  

ﺳﻮال: اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ دارﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

   آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ 45 روزﻩ ایﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﺻﺤﺖ دارد؟   

ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺮوع دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟

   ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از روز ﺷﻬﺎدت ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؟   

ﭘﺎﺳﺦ: در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ( دو  (رواﯾﺖ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن 75 روز ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ص  ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 13 ﺟﻤﺎدی اﻻول و دﯾﮕﺮی اﯾﻨﮑﻪ 95روز ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد 3 ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ و ﻃﻮل اﯾﻦ 20 روز را اﯾﺎم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ اﻧﺪ  

  (ﺣﺪود اﯾﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ    ﺳﻮال: اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﻣﺤﺪودﻩ دو دﻫﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ و اﻣﺜﺎل آن در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﮕﻮﻧﻪاﺳﺖ؟     ﭘﺎﺳﺦ: ﺳﻪ روز 13 و 14 و 15 ﺟﻤﺎدی اﻻول و ﺳﻪ روز 1 و 2 و3  ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ »ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ« اﺧﺘﺼﺎص دارد وﻟﯽ در ﺑﯿﻦاﯾﻦ دو ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد  

(ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﯿﺪﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت زﻫﺮا (س)  

ﺳﻮال: ﭼﺮا ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ را ﺳﯿﺪﻩ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ؟ 

  ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻗﺮآن از او ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪدر ﻗﺮآن از ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﺎ او را ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﯿﻢ؟

   ﭘﺎﺳﺦ: اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﻮرﻩ ﻫﻞ أﺗﯽ و ﮐﻮﺛﺮ در واﻗﻊ در ﺷﺄن آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪبرچسب‌ها: <-TagName- >
| جمعه نهم فروردین ۱۳۹۲ | | 15:20 | | موحدنیا |

 آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ رﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

  رﺟﻌﺖ در ادﺑﯿﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟

ﭼﻪ اﻓﺮادی رﺟﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﯿﺰ رﺟﻌﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ(ع) ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ رﺟﻌﺖ اﺳﺖ؟  (رﺟﻌﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ)

و در (اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﺪﻩ اى از ﮐﻔﺎر وﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻓﺎﺟﺮ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺶ از ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ)

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ، ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮتﻣﻬﺪى(عج) ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﺑﺮ  ﻣﻰ اﻧﮕﯿﺰد ﺗﺎ از ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺣﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺛﻮاب ﻧﺼﺮت و ﯾﺎرى آن ﺣﻀﺮت ﻧﺎﺋﻞﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫﻰ از دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺗﺎ از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮﻣﻨﺎن از آن و ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺣﻖ و ﺑﺮﺗﺮی اﻫﻞ ﺣﻖ ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮﻧﺪ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ رﺟﻌﺖ از ﺑﺎورﻫﺎی ﺿﺮوري و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﯿﺶ از200 رواﯾﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آوردﻩ اﺳﺖ 

ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺎت، رﺟﻌﺖ از روزﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در ﻗﺮآن ﺑﻪ »اﯾﺎم اﻟﻠﻪ« روزﻫﺎی ﺧﺪا ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛

  اﻣﺎم ﺻﺎدق(ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) ﻓﺮﻣﻮد: »اﯾﺎم اﻟﻠﻪ ﺳﻪ روز اﺳﺖ: روز ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ)

روز رﺟﻌﺖو

روز ﻗﯿﺎﻣﺖ 

«.اﻣﺎم ﺻﺎدق(ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) ﻓﺮﻣﻮد:»از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺟﻌﺖ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺎ ﮐﻨﻮن درﺑﺎرﻩ رﺟﻌﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﮐﺘﺎب رﺟﻌﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ، اﻟﺸﯿﻌﻪ و اﻟﺮﺟﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺒﺴﯽ، دورﻩ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ رﺟﻌﺖ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم  .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﮐﺒﺮی و رﺟﻌﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺠﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺿﻤﯿﺮی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد 

ﻓﻠﺴﻔﻪ وﻗﻮع رﺟﻌﺖ  :ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

  ۱ . اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻤﺎن را درک ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺣﻀﻮر در دوﻟﺖ ﺣﻖ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﯾﺎ در  ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺰت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻓﻮز  .ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

۲ . ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺻﺪﻣﺎت ﺑﯽ ﺷﻤﺎری را ﺑﻪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن وارد ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﮐﻔﺮ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد  ­رﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪﻩ ﻣﺠﺎزات و ﺣﺪود اﻟﻬﯽ را ﺑﻌﺪ از ﻗﯿﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻋﺬاب ﻗﯿﺎﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 


| ادامه مطلب: |

برچسب‌ها: <-TagName- >
| جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ | | 6:15 | | موحدنیا |
درباره وب


ياصاحب الزمان عجل علي ظهورک
هدف از ايجاد وبلاگ انشاالله جمع آورى
وانتشارمطالب اخلاقي ميباشد
قربه الي الله تعالي
تقديم به حضرت آيه الله العظمي امام خامنه اي روحي فدا
آرشیو موضوعی

استخاره آنلاین با قرآن کریم

تماس با ما